Algemene voorwaarden

Op alle reserveringen en verrichte diensten van Pretecho burau moederbuikje zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

Doel pret-echoconsult:

Het doel van een echo bij pretecho bureau moederbuikje is het via echografische technieken zichtbaar maken van het ongeboren kind voor niet medische doeleinden.

Geen enkele uitspraak gedaan voor, tijdens of na het bezoek mag worden uitgelegd als een medisch oordeel. In geen geval wordt bewust gezocht naar afwijkingen. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel achteraf gebleken afwijkingen.

Doorverwijzing:

Indien er sprake mocht zijn van een, naar ons inzicht, afwijkend echobeeld dan zullen wij dit terugkoppelen aan de cliënt en verzoeken contact op te nemen met haar behandeld arts of verloskundige.

Geslachtsbepaling:

Vanaf 15 weken kan beoordeeld worden wat het geslacht is van het ongeboren kind. Pretecho bureau moederbuikje kan niet aansprakelijk worden gesteld indien achteraf blijkt dat het geslacht niet correct blijkt te zijn.

Kwaliteit: 

Pretecho bureau moederbuikje werkt uitsluitend met een goed opgeleide professionele echoscopiste en moderne apparatuur. In alle gevallen wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk eindresultaat. Omdat het eindresultaat mede bepaald wordt door externe factoren, kan geen garantie worden gegeven op een bepaald eindresultaat.

Vertrouwelijkheid:

Pretecho bureau moederbuikje verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de zwangerschap die tijdens het bezoek wordt verkregen.

Reservering:

Bij het maken van de reservering wordt gekozen voor een echo tegen een overeengekomen prijs. Betaling is contant verschuldigd direct na afloop van het bezoek.

Overmacht:

Indien Pretecho bureau moederbuikje na het maken van een reservering niet in staat is om de overeengekomen prestatie te leveren, dan zal zij cliënte hierover zo spoedig mogelijk informeren. Cliënten kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van financiële compensatie.

Aansprakelijkheid:  

Echoscopie wordt al meer dan vijfentwintig jaar op grote schaal toegepast. Tot nu toe zijn in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek géén nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen.

Pret echo bureau moederbuikje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan cliënten door welke oorzaak dan ook, noch voor daaruit voortvloeiende kosten en/of vergoedingen.

Eigendom:

Het beeldmateriaal (de foto’s en filmmateriaal) die gemaakt zijn van het ongeboren kind zullen alleen voor social media en website worden gebruikt in overleg met de ouders. Verder zal beeldmateriaal nooit worden gebruikt voor een derde of verkocht worden aan een derden.